Algemene Voorwaarden. kgm

Algemene Voorwaarden. kgm Ładne łapki. ®

Artykuł 1. Definicje

W niektórych miejscach:

1.0 Aanvullende oveencomst

Een oveenkomst waarbij de consument producten, digitale inhud en/of diensten werft in verband meet een oveenkomst op afstand en en, digitale inhud en/of diensten door de ondernemer worden verd of door een derde partij op op van een afszpak tussen die de de de de ondernemer;

2.0 Bedenktijd

De termijn waarbinnen de consument gebroik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.0 Zużycie

De natuurlijke persoon die niet handelt voor doelinden verband howden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiveit;

Dag 4.0

Kalanderdag;

5.0 Digitale inhud

Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en gelevden worden;

6.0 Duurovereenkomst

en oveenkomst die strekt tot de regelmatige lewating van zaken, diensten en/of digitale inhud gedurende een bepaalde periode;

7.0 Duurzame gevensdrager

Elk hulpmiddel (»282111;» waaronder ook« Be repen e-mail «2821; dat de consument of ondernemer in staat stelt com informatie the aan persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die to comstige rapleging of gebroik een periode die is afgested op op op op arvoor de informate jest bestem, en die ongejzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk makt

8.0 Herroepingsrecht

De mogilijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de oveenkomst op stand;

9.0 Ondernemer

De natuurlijke of rechtspernoon die producten, (to gang tot) digitale inhud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.0 Overeencomst op afstand

Een oveenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het cader van een georganieerd systeem voor verkoop op op afstand van produkten, digitale inhud en en/of diensten, waarbij tot met het slen van de oveenkomst slutiend of mede gebruik gemaakt wordt van 23vo3;

11.0 Modelformulier voor herroeping

Het in think I van voorwaarden opgenomen Europese modelformuler voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worlden gesten als de consument ter zake van zijn bestselling geen herroepingsht heeft; 12. Techniek voor communicatie op stand: middel dat kan sformułowania buikt voor het sluiten van een oveenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artykuł 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van to passing op elk aanbod van de ondernemer Wolfcom B.V. gevestigd en stattair ingschreven onder KVK nummer 86311234 160;en op le tot stand gekomen oveenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de preenkomst op stand wordt gesloten, wordt de tekst van algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gest. Indyen dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de oveenkomst op stand wordt gesloten, aangeven op welke wike de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en t zij en t zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kostelloos worden.
 3. Indyen de oveenkomst op stand elektronisch wordt gesloten, kan in afwiging van het worige lid en voordat de oveenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking words en gesteld op zopdanige witze dat door de consumente op een voudige manier kan opgeslagen op een duurzame gevenser. Indyen dit redelijkerwijs niet mozelijk is, zal voordat de oveenkomst op stand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan Worden kenisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op and ere wijkosztel ellen worden.
 4. Voor het geval dat naast algemene voorwaarden tevens specifikee product- of diestenvoorwaarden van to passing zijn, is het tweede en derde lid van oveenkomstige to passing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds berpen op de toelipasse bepaling die voor hem meest.

Artykuł 3. Het aanbod

 1. "Indeen aanbod een beperkte geldigheidsduur heft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld."
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurge omschrijving van de aangeboden produkten, digitale inhud en/of diensten. "De beschrijving is voldoende gedetailerd om een goede beoording van het aanbod door de consument mogelijk te maken". Als de ondernemer gebruik maakt van afbeelden, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangerboden producten, diensten en en en/of digitale inhud. Kennelijke vergissigen of kenselijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechen en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artykuł 4. De oveenkomst. kgm

 1. De oveenkomst comt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbije gestele voorwaarden.
 2. Indeen de consument het aanbod langs elektronische weg aft aard, beevestigt de ondernemer on verwigld langs elektronische weg de ontovangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van aanvaarding neet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de oveenkomst ontbinden.
 3. Indyen de oveenkomst elektronisch tot stand comt, treft de ondernemer passende technice en organitorische maatregelen ter bevilliging van de elektronische overdrach van data en zorgt hij voor een voilige webgeving. Indeen de consument elektronisch betalen, zal de ondernemer daartoe passende welligheigsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke aders (2821; op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan volenn, alsmede van al die feiten en en factoriren die van belang zijn voor een werantwoord aangan de oveenkomst op stand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de oveenkomst niet te gaan, is hij gerechtidge gemotiverd een bestseller of aanvraag te weigren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij lewating van het product, de dienst of digitale inhud de consument de volmente de volmente informatie, schriffelijk of op zopdanige wikze ze ze dat door de consument op een togankelijke manier kan opgeslagen op een duurzame gevensdrager, meeser:
 6. het bezoektares van de vestiging van de ondernemer waar de consument meet klachten terecht;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebroik kan maken, dan well een duidelijke melding inzake het itgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de information over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs meet infegrip van all belastingen van het product, dienst of digitale inhud; voor zover van to passing de koszten van afleving; en de wijze van betling, aflevering of uitvoering van de oveenkomst op post;
 10. de vereisten voor opzegging van de oveenkomst indien de oveenkomst een duur heeft van meer dan 2233; in jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. W geval van een duurtransactie jest de bepaling w het vorge lid slechts van to passing op de eerste lewaring.

Artykuł 5. Heroepingsrecht bij produkten

 1. W niektórych przypadkach, w niektórych przypadkach, w niektórych przypadkach, w niektórych przypadkach, w niektórych przypadkach, w niektórych przypadkach, w niektórych przypadkach De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar niett tot opged van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. a konsumpcja w eenzelfde bestseller meorder produkten heef best: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heef ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument here voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft ge2239;informed, een bestseler van meordere producten met een verschilllende levertijd Weigeren.
 4. ALS de lewaring van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem engewzen derde, de laatstte zending of het laatste onderdeel ft vangen;
 5. bij oveenkomsten voor regelmatige lewating van produkten gedurende een bepaalde peryode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, heer eerste product heef ontvangen.

Bij diensten en digitale inhud die niet op een materiayl2235s;ledrager is gelverd:

 1. De consument kan een diestenoveenkomst en een oveen oveenkomst voor lewating van digitale inhud die niet op material235Drager is gelverddagurende minimal 14 en zonder opgive van redeen onten. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar niett tot opged van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de oveenkomst.

Verlende bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhud die niet op material235s;ledrager is gelevd bij niet informarenen over herroepingsrecht:

 1. Indyen de ondernemer de consument de wettelijk verplichte over het herroepingsechht of het modelformuler voor herroeping niet heeft verstreck, loopt de bedenktijd af twialf maanden het de van de oorspenkelijke, oveenkomstig de vorige leden van dit artikel wastelde bedenktijd.
 2. Indeen de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstreck binnen twalf maanden de ingangsdatum van de oorspronckelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heft ontvangen.

Artykuł 6. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het produkt slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product in te stellen. Het uitganspunt tutaj bij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspekeren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Konsumentem jest wszystko aansprakelijk voor waardermandring van het product die gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Konsumentem jest nie aansprakelijk voor waarderminding van het product als de ondernemer hem neet voor of bij het sluiten van de oveenkomst alle wettelijk verplichte information over heet herroepingsht heeft verstreck.

Artykuł 7. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en koszten daarvan

 1. Als de consument gebruik maact van zijn herroepingsrecht, meladt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wikze de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volend de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft nilet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendttermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle gelverde toevaren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele statat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstreke redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bejsjslast voor de juiste en tijdige uiteofening van het herroepright ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse koszten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer neet heeft geuld dat de consument de consumente moet dragen of als de ondernemer aangeeft de koszten zelf te dragen, hoeft de consument de koszten voor terugzending niete dragen.
 6. "Indeen de consument herroept na eerst uittrikkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst de lewaring van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperdt wolumen of bepaalde hoeel aanvangtijden de bedenktijd, jest de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is dat geeelte van de verververbenestestis dat door de ondernemer jest comen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbis.
 7. De consument draagt geen koszten voor de uitvoering van diensten of de lewaring van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaadt in een perdt wolumen of hoveelheid, of tot lewaring van stad sverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kosztenvergoing bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet verstreck, of;
 9. de consument niet uitturkkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stad sverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen koszten voor de volledige of geeeltelijke lewating van niet op een material235s;ledrager gelevde digitale inhud, indien:
 11. Hij voorafgaand aan de lewating errvan niet uitdrukkelijk heeft stravem het beginnen van de nakoming van de oveenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toemerging; w
 13. de ondernemer heft naglaten verklaring van de consument te beevigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden all aanvullende oveenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artykuł 8-ty. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melading van heroeping door de consument op elektoronice wike mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van melding on verwild een ontvangstbevesting.
 2. De ondernemer vergoed all betalingen van de consument, inclusief eventule lewaringskoszten door de ondernemer in reckening gebracht voor het geretournerde product, onverwigld doch binnen 14 dagen volen volgend de dagarup de consumient de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij heef the product heef ontvangen of tot de consument aantoont dat that hij heef terezonden, naar gelang welk tijdstip eterder valt.
 3. De ondernemer buuct voor terugbetaling hetzelfde betaalmidtel dat de consument heeft buuct, tenzij de consument instemt meet en inne metode. De terugbetaling jest koszteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere metode van levering dan de goedkoopste standaarleavering, hoeft de ondernemer de bijkomende koszten voor de duurdere metode niet terug te betalen.

Artykuł 9-ty. Uitcluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan de Navolgende produkten diensten uiten van het herroepingsht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de oveenkomst, heef vermeld:
 2. Producenten diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financi2235;le markt waarop de ondernemer geen inoved heeft en die zich binnen de herroepingtermijn kunnen voordoen;
 3. Overeencomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veeling. W jednej z tych, które są zamknięte, a w drugiej strony są pełne ukrytego wyrazu, cyfrowe inhud en/of diensten door de ondernemer Worden aangeboden de consument the persoonlijk aanvezig is of de mogelijkheid krjgt persoonlijk aanvezig te zijn op de weleling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de produkten, digitale inhud en/of diensten af te nemen;
 4. Dienstanepreen comsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 5. de uitvoering is begonnen met uidrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 6. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de oveenkomst voledig heeft uitvoerd;
 7. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en oveenkomsten van personenvervoer;
 8. Dienstreanecomsten voor terbeschikkingselling van computorie, als in de oveenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorigen en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 9. Overeencomsten spotkał się ze swoim przedstawicielem, ale w de oveenkomst een bepaalde datum periode van uitvoering daarvan jest vorzien;
 10. Volgens specticaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabrykaceerd zijn en die worden vervaardigd op podstawa van een indywidule keuze of beslissing van de consument, of the duidelijk voor een speckekeif personoon bestemd zijn;
 11. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaaride hebben;
 12. Verzegelde produkten die om redeen van gezondheidsferming of hygi2235;neniet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na lewaring is verbroken;
 13. Producenten die na dźwigni drzwi hun aard on herroepelijk vermengd zijn met and re producten;
 14. Alkoholistyczny smok waarvan de prijs jest zbyt daleko od samego siebie, maar waarvan de lewating slachts kan plaatsvinden na 30 en, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van de schömmelingen van de markt waarop de ondernemer geen invoed heft;
 15. Verzegelde audio-, video-opnamen comperprogramatur, waarvan de verzegeling na lewaring is verbroken;
 16. Kranten, Tijdschriften czasopism, spotkał się z użytkownikiem van abonnementen hierop;
 17. Wykorzystanie Van Digitale inhud anders and op een material 235r;ledrager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnenn ned drukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsht verliest.

Artykuł 10-ty. De prij

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur words de prijzen van de aangeboden producten en en/of diensten niet verhoogd, suudens prijswijziging als gevolg van weranderingen in btw-tarnawet.
 2. W związku z wikingiem van het worige lid kan de ondernemer produkten diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommellingen op de financi235;le markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, spotkał się z rówieśnikami prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventuel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandstoming van de oveenkomst zijn alleen to gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhoging wanaf 3 maanden na de totstandstoming van de oveenkomst zijn allen to gestaan indien de ondernemer dit bedongen heef en en:
 5. Het gervolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; w
 6. de consument de bevoegdheid heeft de oveenkomst op te zeggen met inging van de dag waarop de prijsverhogingat at.
 7. De in het aanbod van produkten diensten genoemde prijzen zijn inclusief btww.

Artykuł 11. /Nakarmienie nadwagą /i dodatkowe ubezpieczenie

 1. De ondernemer statat er voor in dat de produkten/of diensten woldoen en de oveenkomst, de in het aanbod vermelde specicaties, aan de redelijke eisen van deukdelikheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstanding van de verenkomst bestaande elijke bepalingen en en/of overheidsvorvorchen. Indeen oveengekomen statat de ondernemer er tevens voor in dat het produkt geschikt is voor ander dan normal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens to leverancier, fabrykant of importer verstreke extra garantie beperkt nimmer de wettelijke prawa en worderingen die de consument op ground van de oveenkomst de ondernemer kan deen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de coming van zijn deel van de enkovern.
 3. Jeden z dodatkowych garantie wordt verstaan iedere verbentis van de ondernemer, diens to levancemier, importur of producent waarin daan de consument bepaalde rechten of worderingen to kent die verder gaan dan waartoe wettelijk verplicht is w geval hij is tekortgeschoten in de coming van zijn deel van de preenkomst.

Artykuł 12-ty. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigide in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van produkten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van lewating geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heft gemaadt.
 3. Met inachtneming van hetteen in artikel 4 van van algemene voorwaarden is vermeld, zal de onderngeapteerde bestellingen met wame spered doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een leverengerigen is ovegengekomen. Po pierwsze, po pierwsze, po drugie, po drugie, po drugie, po drugie, po drugie, po drugie, po drugie, po drugie, po drugie, po drugie, po drugie, po drugie, po drugie, po drugie: De consument heef in dat geval het recht om de oveenkomst zonder koszten te ontobinden en recht op eventule schadevergoing.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedragg dat de consument betaald heeft on verwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van produkten berjust bij de ondernemer tot het moment van przeszurging aan de consument of een vooraf dangewezen en en de ondernemer gemaatecte vertage wertegenwoordiger, tenzij drulijk anders is oveegengegengemen.

Artykuł 13-ty. Duurtansakties: duur, opzegging en verlinging

Wyszukiwanie:

 1. Konsumpcja może być przeprowadzona przez służby, wszystkie te same osoby, które spotkały się w trakcie wykonywania pracy w przedsiębiorstwie, które zajmowały się badaniami i badaniami nad różnymi produktami (elektrotechnicznymi urządzeniami umożliwiającymi wykonywanie pracy) usług świadczonych przez służby, wszystkie te same osoby zajmujące się badaniami w przedsiębiorstwie van daartoe.
 2. Konsumpcja nie może przekraczać granicy między dienerami, ale jest bardzo istotna dla zdrowia i zdrowia ludzi, którzy nie są w stanie sprostać wyzwaniom związanym z produkcją van daartoe overémen (elektrociiteit daaronder begrepen) usług, te wszystkie Tijde tegen het van de bepaalde duur opzeggen spotkał się w trakcie budowy van daartoe overgengingseen opzeggingsevels en en en en en en en en en en opzegmagens.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde oveenkomsten:

-te wszystkie tijde opzeggen en niet beperdt words tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-altijd opzeggen met dezelfde opzektermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Rozmieszczenie:

 1. Een oveenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregld afleven van produkten (elekktriciteit daarounder begrepen) of diensten, mag niet stilzzwijgend worded verlend voor een bepaalde duur.
 2. W afwijking van het vorge lid mag een oveenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregld afleveren van dag- niewuws- en weekbroded en tijxchriften stilzzwigen worden verlend voor een paalde duur van maximaal maanden, ALS de consument things verlenge oveenkomst tegen het einde van de verlinging kan oplegen met een opzegtermijn van tent hoogste 6. Een oveenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregld afleveren van produkten of diensten, mag alleen stilzzwijden voor onbepaalde duur weren verlend als de consument te allen tijde mag opzeggen meet een opzeermijn van tent hoogste 2333;2333333;. De opzektermijn to dziesięć hoogste drie maand en in geval de oveenkomst strekt tot het geregld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, niewols- en weekbroken en tijdschriffen. 7. Een oveenkomst met beperkte duur tot het geregld ter kenismaking afleveren van dag-, niepodews- en weekbroen en en tijdschriften (proef- of kensmakingsabonnement) word niet stilzzwijgend voortgezet en edigt automatisch na afloop van de proef- of kensmakingsperiode. Duur: 8. Als een oveenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de oveenkomst allen tijde met een opzetermijn van ten hoogste do233;2333;nmaand opzeggen, tenzij de redejkheid en ridjkheid zich zyk opzev243;heten en en en en en en en en en en en de ovekomkomoregenge.

Artykuł 14. Zakłady

 1. Voor zover niewer anders is bepaald in de oveenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te te worden voldaan binnen dagen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de oveenkomst. W geval van een oveenkomst tot het verlenen van een dienst, wangt think termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de oveenkomst heef ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten an consumenten mag de skonsument in algemene voorwaarden nimmer verplicht words on vooruitling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangande de uitvoering van de ferseffende bestselling of dienst(en), alvorens de bedongent vooruitling heft plaatsvonden.
 3. De consument heeft de plicht on onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalggevens on vervijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indeen de consument nieweet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) woldoet, is think, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heft gegund alsnog aan betalingsverplicenten te woldoen, na het het jjjjbvan betaling binen nad het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaaticte buitegerechtelijke incassocosten in reckening te brengen. Deze incassochosten bedragen maximaal: 15% nad openstoande bedragen tot 󘸬 2.500,=; 10% over de daaropwolgende ⊰⊰ψψψψψψψψψψψψψψψς De ondernemer kan dziesięć voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en en procentach.

Artykuł 15-ty. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschict over een klachtenprocedure en handelt de klacht oveenkomstig klachtenprocedure. Klachten kunnen worden gezonden naar info@pretty Łapy. nl
 2. Klachten over de uitvoering van de oveenkomst moeten bekwame tijd nadat de consument de gebrecken heeft geConstateard, voledig en duidelijk omschreven worded ingedien bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klasa een voorzienbaar langere verkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 en geantwoord meet een recht van ontvangst en een indicatie waneer de consument een voerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overlleg op te lossen. Na pewno nie ma nic lepszego do roboty.
 5. Vanaf 15 februari 2016 jest het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te Melden za pośrednictwem platformy ODR van de Europe Commissie. Ta platforma ODR to te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet stars in handling is dan staat het je vrij om je klachte deponeren via het platform van de Europe Unie.

Artykuł 16. Geschelina

 1. Op oveenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop algemene voorwaarden fereksking hebben, is uitscluittend Nederlands recht van topassing.

 

Artykuł 17. Aanvullende afwijkende bepalingen

 1. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, co to znaczy, ale nie wiem, czy to jest to, co się dzieje, ale nie wiem, czy to prawda.
 2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Leveracier van naam, prawa forma Eigenaar werandert.
 3. Wszystkie rechtsverhodingen tussen Leventier en de Klant waarop things algemene voorwaarden van to passing zijn, wordena uitsend heaterst door Nederlands recht.
 4. De rechter van het Arrondissement Noord-Brabant, lokalizacja Breda jest bij uitsuitting bevoegd ter zake van ieger geschil tussen Partijen dat converband de onderhavige oveenkomst.
 5. Er is szpke van een geschil als bedoeld in het vorge lid zodra do233;do233;n van de Partijen dat stelt.
 6. Deze voorwaarden treden op 1-01-2021 in werking.