Polityka prywatności

Privacyverklaring Ładne Łapy®

Pretty Paws®, gevestigd aan Florijnstraat 20 4879ah Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Pretty Paws® neemt grote verantwoording voor de veilige verwerking en omgang van privacygegevens. Wij zijn ervan bewust dat je met het bezoeken van deze website het vertrouwen in ons stelt. Wij vinden het noodzaak om uw privacy en gegevens te beschermen. In dit privacy statement is inzichtelijk gemaakt welke gegevens wij verzamelen wanneer je gebruik maakt van onze website. Het privacy statement zoals weergeven is enkel van toepassing op de diensten van Pretty Paws®.

Kontaktgegevens:
www.pretty-paws.nl
Florijnstraat 204879ah Etten-Leur

Mick Geelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Pretty Paws®. Wij zijn te bereiken viainfo@pretty-paws.nl

1.0 Persoonsgegevens die wij verwerken

Pretty Paws® verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

2.0 Bijzondere PL / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website PL / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen overwebsitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben vanouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16

 1. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordenzonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder dietoestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemdan contact met ons op via klantenservice@pretty-paws.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Daarnaast hebben wij geen intentie en zien wij geen nut om bijzondere en / ofspeciale persoonsgegevens te verwerken en zullen wij derhalve niet vragen naardergelijke informatie

3.0 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

Pretty Paws®verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden (bij toestemming) van onze nieuwsbrief, reclamefolder, blogposts & speciale acties.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Pretty Paws®verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij gebruiken je voor-en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bij bestelling indien dit nodig is. Denk hierbij aan missende gegevens welke ons ervan weerhouden de bestelling te kunnen versturen. De adresgegevens worden enkel gebruikt om de bestelling te versturen.Jouw naam en bankrekening worden gebruikt om zorgvuldig gemaakte betalingen en/of terugboekingen te verwerken.Je e-mailadres gebruiken wij (bij toestemming) om je accuraat te kunnen informerenover interessante blog posts, speciale acties & eventueel nieuwsbrieven. Je hebt hetrecht om je hiervoor af te melden. Je kunt mailen naar klantenservice@pretty-paws.nl om dit teregelen

4.0 Geautomatiseerde besluitvorming

Pretty Paws® neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluitenover zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma ' s of-systemen, zonderdat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pretty Paws®tussen zit.  Pretty Paws®gebruikt geen geautomatiseerde computersystemen.

5.0 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en waarvoor

Pretty Paws® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om dedoelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Depersoonsgegevens welke wij bewaren (zie 1.0) hebben wij nodig om accuraat, tijdigen kwalitatief uw bestelling in orde te maken. Drzwi middel van verstrekking van dezegegevens kunnen wij je bestelling bezorgen en je indien nodig hierover proactiefinformeren.  Pretty Paws® behoudt het recht en verstrekt persoonsgegevens (zie 1.0)ook aan derden enkel en alleen indien dit nodig is voor de afwikkeling van jouwbestelling. Derden hierin kunnen bijvoorbeeld de logistieke partner PL / of deverwerkende partij vanuit deze partner zijn. Gegevens worden voor 48 maandenbewaard.

6.0 Delen van persoonsgegevens met derden

Pretty Paws ® verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor deuitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijkeverplichting.

7.0 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pretty Paws® gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een kleintekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in deprzeglądarka van je komputer, tablet smartphone. Pretty Paws®ciasteczka gebruikt meteen puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behorenwerkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Dezecookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnenoptimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je algeïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor hetplaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in testellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie dieeerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wij vindentransparantie in ons beleid van groot belang. Zie daarom voor een extra toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

8.0 Gegevens inzien, aanpassen z verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking vanjouw persoonsgegevens drzwi Pretty Paws®en heb je het recht opgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienenom de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naarjou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek totinzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens ofverzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouwpersoonsgegevens sturen naar klantenservice@pretty-paws.nlOm er zeker van te zijn dat hetverzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jeidentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ(Strefa czytelna maszynowo, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jeprywatność. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek .Pretty Paws® wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht inte dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kanvia de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9.0 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pretty Paws® neemt de bescherming van jouw gegevens serie en neemtpassende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt datjouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact op metinfo @ official-ismile.nlonder attentie van het volgendeonderwerp regel: melden misbruik persoonsgegevens.

10.0 Mogelijke aanpassingen op deze verklaring

Deze verklaring heeft een correlatie met de website. Eventuele aanpassingenmutaties van de website kunnen gevolgen hebben voor deze verklaring. Derhalveadviseert Pretty Paws®deze pagina continuerend te raadplegen.

11.0 Vragen?

Wellicht een beetje ingewikkeld? Geen enkel punt. Heb je alsnog vragen over hetprivacybeleid van Pretty Paws® neem dan gerust op met klantenservice@ pretty-paws. nlonderde vermelding van: "vragen privacybeleid".